Privacybeleid

Privacy Statement Stichting Kalpanarts

Dit Privacy Statement is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van Stichting Kalpanarts ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van theatervoorstellingen.

Lees dit Privacy statement aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van je persoonsgegevens op www.kalpanarts.com, verklaar je kennis te hebben genomen van dit Privacy Statement en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 — Algemeen

1.1. De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is Stichting Kalpanarts.

1.2. Stichting Kalpanarts heeft dit statement opgesteld conform de huidige Nederlandse en Europese wetgeving omtrent persoonsgegevens: het verzamelen, verwerken, bewaren, beveiligen en verwijderen hiervan.

 

Artikel 2— Persoonsgegevens

2.1.
Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

Categorie 1:

Je IP-adres, met de laatste vier cijfers geanonimiseerd.

Categorie 2:

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief: je-mailadres.

2.2. Stichting Kalpanarts kan gegevens van jou op verschillende manieren vergaren:

Tijdens het gebruik van de website, door het inschrijven op de nieuwsbrief
 

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.
Algemene doeleinden:

Stichting Kalpanarts gebruikt vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

Categorie 1:

Het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Stichting Kalpanarts om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Categorie 2:

Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;

 

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2.
Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.
 

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Stichting Kalpanarts je gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot het gezelschap en de voorstellingen/programma’s.
 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de uitschrijflink te klikken in ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3.
Onderzoek & analyse:

Wij gebruiken je gegevens om onze diensten en communicatie continu te verbeteren. Hiervoor analyseren we de gegevens in onze databases. De conclusies van deze analyses bevatten geen persoonsgegevens. We maken geen analyses van individuele klanten.

3.4.
Doorgifte aan derden:

Stichting Kalpanarts zal je persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met je voorafgaande toestemming.

3.5.
Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Stichting Kalpanarts je persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Stichting Kalpanarts zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
 

Artikel 4 — Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Stichting Kalpanarts en jou. Hier onder vind je per categorie de bewaartermijn van de gegevens.
 

Categorie 1:
Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en hebben daarom geen vervaltermijn.

Categorie 2:
De gegevens worden bewaard tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

 

 

Artikel 5 — Je rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van je persoonsgegevens maken.
 

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Stichting Kalpanarts. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Recht van verzet:

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
 

5.6. Uitoefening van je rechten:

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, per e-mail. Hierbij moet het aantoonbaar zijn dat je de betreffende persoon bent die je zegt te zijn.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Artikel 6 — Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Stichting Kalpanarts aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 

6.3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens en voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

 

Artikel 7 — Toegang door derden

7.1.
Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij onze medewerkers toegang tot je persoonsgegevens. Alleen de werknemers waarbij inzage noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie binnen Stichting Kalpanarts kunnen jouw gegevens inzien.

7.2.
We delen je gegevens met een aantal verwerkers, dit zijn andere organisaties die voor ons werken. Zij bieden ons bijvoorbeeld software waarmee we je gegevens opslaan, beveiligen, analyseren en helpen ons je de diensten kunnen leveren die je bij ons aanvraagt, zoals het kopen van kaarten.

7.3.
Onze verwerkers en subverwerkers zijn de volgenden: Mailchimp voor het bewaren van persoonsgegevens en versturen van nieuwsbrieven, persberichten en uitnodigingen. Google Analytics: Voor inzicht in websitebezoek.

7.4.
Door contractuele verplichtingen met onze werknemers en intern beleid garanderen we een veilige omgang met jouw persoonsgegevens door onze medewerkers, conform de privacywetgeving en dit statement.
 

 

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

 

Stichting Kalpanarts